注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

小小快乐鱼,成长每一天。

Happy鱼

 
 
 

日志

 
 
关于我

Happy鱼中队是一个欢快和谐的大家庭,45条活泼可爱的小鱼,在知识的海洋里欢快地遨游、翻腾、跳跃,携手前进,健康成长!

网易考拉推荐

三年级上册1—6单元看拼音写词语  

2015-12-10 10:57:48|  分类: 练习推荐 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

  三年级上册1—6单元看拼音写词语(1)

       班级___________ 姓名___________

píng bà  chuān dài  dǎ ban  zhāo hu   piāo yáng  jìng lǐ   hú dié

(     )(     )(     )(     )(     )(     )(     )

  hào qí huān chàng yóu xì  zhāo yǐn  tóng zhōng  rè nao  kǒng quèwǔ

(     )(     )(     )(     )(     ) (     )(       )

gǔ lǎo  cū zhuàng  jié bái  yáo huàng  shèng kāi wán shuǎ fèng wěi zhú

(     )(     )(     )(     )(     )(      )(        )

shǐ jìn  róng máo jiǎ zhuāng  zhè xiē   diào yú   guān chá  huā bàn

(     )(     )(      )(      )(     )(     )(      )

hé lǒng  shǒu zhǎng yǒu qù  cháo xiàng  fēng dǐng   sì hū    hū rán 

(     )(     )(     )(     )(     ) (     )(      )

zán men  fèn  lì  zhōng yú  biàn  zi  yǒng qì    jué  xīn  jū  rán

(     )(     )(     )(     )(     ) (     )(      )

lì  liang  jiāo wài  sàn bù   xiōng pú  yǎng wàng  huān kuài  huò zhě

(     )(     )(     )(     )(     ) (     )(      )

yán hán  kě xī   kěn dìng  guǒ rán  dī tóu     yǒng gǎn  chéng shí

(     )(     )(     )(     )(     ) (     )(      )

tū  rán   lì  kè   dǎ liang  bǎi nòng  zhǔn bèi   jiāo juǎn  mì shū  

(     )(     )(     )(     )(     ) (     )(      )

chē liàng  jī běn  zhǔn bèi  jiāo juǎn mì shū  chē liàng  rén xíng dào

(     )(     )(     )(     )(     )(     )(        )

 

zhuǎn gào  cè miàn   àn zhào  jì zhě   miàn bāo zhā  zhào xiàng jī

(     )(     )(     )(     )(        )(         )

jī běn   qí guài   zhù míng  qiāoqiāo duǒ shǎn píng zhěng  zázhìshè

(     )(     )(     )(     )(     )(     )(        )

xìng qù   lì shǐ  zhuān mén tuī dòng  lǚ xíng   kǎo chá  qín  lǐng

(     )(     )(     )(     )(     )(     )(      )

chéng guǒ zhèn jīng  yí jì   yán jiū   tǔ kēng   nián  jì    wò dǎo

(     )(     )(     )(     )(     )(      )(        )

jīng xīn  xī wàng  yī rán   fēi  wǔ  pīn mìng  bēn pǎo   dǒu dòng

(     )(     )(     )(     )(     )(      )(        )

shì zi    xiān zǐ   bō luó  qì wèi    xiāng tián  yán  rè   yóu  piào

(     )(     )(     )(     )(     )(      )(        )

dà zhì   nèi wài  zuò mèng qiáng ruò  wú  lùn  shì yàn   zhǐ dài 

(     )(     )(     )(      )(     )(     )(        )

zhèng shí fēi sàn  qīng liáng   liú  yì   shàn zi  liáng shuǎng  mò fáng

  (     )(     )(     ) (     ) (     ) (      ) (      )

jì xù    nóng cūn  xún zhǎo  liú xīn   yàn  lì   sū xǐng    shī dù 

(     )(     )(     )(     )(     )(     )(       )

liáng shi   jiā jǐn   yáng shù  fēng shōu   yā lí    kūn chóng   mì qiè

(     )(     )(     ) (     )(     )(     )(        )

guān xi   jiāo nèn   shì yí  shì yìng   zhǎn shì   xū yào   chuán  bō

(     )(     )(     )(     ) (     )(     )(        )

   

 三年级上册1—6单元看拼音写词语(2)

       班级___________ 姓名___________

xiū jiàn   lù  xù   mèng xiǎng yáo yuǎn   tuī cè   bāo kuò   jiǎn chá

(     )(     )(     ) (     )(     )(     )(      )

mí shī   yán tú  chāo cháng   jī  hū   dà gài    zǔ  lì    jiǎn shǎo

(     )(     )(     ) (     )(     )(     )(        )

làng fèi  jìng piàn  kān shǒu chuán shòu  jìng zhòng  bài fǎng   wán jù

(     )(     ) (     ) (     ) (      )  (      ) (      )

děng dài  dà tuǐ   xiāng jù  xué wèn   nà mèn   yíng hòu   děng hòu

    (     )(     ) (     ) (     ) (      )  (      ) (      )

zhǎng jìn  qǐng jiào  bǎo  liú  pǐn xíng  shān qiū   yǔ zhòu   hēi àn

    (     ) (    ) (     ) (     ) (     )  (     ) (     )

    shàng shēng  xià jiàng  mào shèng chuàng zào  liáo kuò  xuè yè    qì xī

(     )  (     ) (     )  (     ) (     )(     ) (     )

     zī  rùn  sì  zhī  jī  fū  zhàng liáng  xióng wěi   quán  bù   shè  jì  

(     )  (     ) (     )  (     ) (     )(     ) (     )

héng  kuà  chuàng  jǔ   jiǎn qīng  zhòng liàng   jié shěng    cān  jiā

(     ) (     ) (     )  (     ) (     )(     ) (     )

jiān gù    měi guān  shí lán  lán bǎn  jīng měi   qián zhǎo  jì  yì  lì

(     )  (     ) (     )  (     ) (     )(     ) (       )

huí shǒu  yáo wàng  cái  gàn  bǎo guì  yí chǎn   tú àn  xiàn chéng

(     )  (     ) (     )  (     ) (     )(     ) (       )

pī  jiǎ    wēi wǔ  yán sè  shēn lán  jiāo cuò  xíng zhuàng  chōng jī lì    

(     )  (     ) (     )  (     ) (     )(     ) (       )

 tiāo jiǎn  mào  mì  féi liào  huì chéng  xīn shǎng   nèn  lǜ   Shì xiàn

 (     )  (     ) (     )  (     ) (     )(     ) (       )

 míng tang  dìng shí   jiǎn dān  běn  néng  yuè dú suí yì  zhuō mí cháng

(     )  (     ) (     )  (     ) (     )(     ) (       )

xiàn chū    kě kōu  xiān nèn   mín g uì   yào cái   shé tóu  wēi shēng wù

(     )  (     ) (     )  (     ) (     )(     ) (       )

jìn shī  shōu cáng  tiáo jié xìng huáng  dào yìng   chōu chū  dǎng zhù

 (     )  (     ) (     )  (     ) (     )(     ) (       )

 lǎn yáng yáng      yóu liàng liàng     fàng dà jìng     xiǎn wēi jìng

(           ) (         ) (         )  (         )

yī běn zhèng jīng   dì zhì xué jiā    yán yán shí shí    zhuàn lái zhuàn qù

 (           ) (         ) (         )  (         )

dà jīng shī sè    qiān hū wàn huàn    chuí tóu sàng qì   gāo dī bù píng    

(           ) (         ) (         )  (         )

xuéwúzhǐ jìng    qīng xián xì wēi      zhǔn què wú wù   jǐ lái  jǐ qù 

(           ) (         ) (         )  (         )

shuāng lóng xìzhū   yǐn rén zhù mù    zì yán zì yǔ    bái fà cāng cāng

(           ) (         ) (         )  (         )        

zhēng qí dòu yàn  fēn fāng mí rén    zhí wù xué jiā   què què shí shí

    (           ) (         ) (         )  (         )

yuǎn jìn wén míng   fēng chén pú pú   bēn liú bù xī  yòu sōng yòu ruǎn

(           ) (         ) (         )  (         )

fēng jǐng yōu měi    wù chǎn fēng fù    wǔ guāng shísè  chéng qún jié duì

(           ) (         ) (         )  (         )

 piāo piāo yáo yáo qiān qí bǎi guài     yú yè gōng rén    sì jiǎo cháo tiān

(           ) (         ) (         )  (         )

zǔ  zǔ bèi  bèi  mì mì céng céng  huá chuán guā fēng   gè zhǒng gè yàng         

         (           ) (         ) (         )  (         )
  评论这张
 
阅读(47)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018